Vefsn Næringsfond

Vefsn næringsfond er stengt for resten av 2022

Det pågår nå forberedelser i overgang til nye administrasjonsrutiner.

Fondet åpner igjen i januar 2023. Datoer for åpning og søknadsfrister

offentliggjøres her i løpet av desember.

I henhold til overordnede retningslinjer fra Vefsn kommune, har Vefsn næringsfond fra starten
vært et redskap for å støtte utvikling av næringslivet i Vefsn.

Fondet brukes i samsvar med den til enhver tid gjeldende næringsplan for Vefsn kommune.
Prosjekter som fører til utvikling av arbeidsplasser prioriteres. Det legges vekt på økt antall
arbeidsplasser spesielt for kvinner og ungdom.

Styret i MON har vedtatt rutine for administrasjon av Vefsn næringsfond. Rutinen medfører at
fondet åpner medio januar, har to årlige søknadsfrister etterfulgt av offentliggjøring av tildelinger,
samt lukking av fondet ved siste søknadsfrist. Endringene vil i enkelte tilfelle gi noe lengre tid
før vedtak om eventuell støtte kan gis til søkerne, men vil samtidig gi bedre forutsigbarhet for
søkerne, og høyere kvalitet i arbeidet med næringsfondmidlene. Søknad leveres gjennom
regionalforvaltning.no og under finner du link til informasjon om bruk av Regionalforvaltning.
Alle som planlegger å søke om tilskudd fra næringsfondet anbefales allerede nå å sette seg
godt inn i bruken av regionalforvaltning.no.

MON kan være behjelpelig med støtte i søkeprosessen. Ta kontakt med forretningsrådgiver om
det er ønskelig med hjelp.

Kontaktinformasjon forretningsrådgiver:

Bent Bakkan – bent.bakkan@mon.no – 92077399