Strategisk næringsplan Vefsn kommune

Strategisk Næringsplan 2021-2024
Energi i sentrum!

Vefsn kommunes strategiske næringsplan ble revidert i første halvår 2023. Under følger utdrag fra næringsplanen, som er styringsdokumentet for arbeidet som MON utfører.

Næringsplanens hoveddeler er de tre praktiske satsingsområdene Slagkraft for næringsutvikling, Attraktivt fellesskap og Fremtidens samfunn.

Nederst finner du link til den komplette næringsplanen i pdf.

Det er enkelt å etablere seg i Mosjøen, og det arbeides kontinuerlig med at det skal bli enklere. Vi har kommet langt med å tilrettelegge for nye etableringer, og store næringsarealer er allerede regulert og solgt. Vi skal fortsette med å synliggjøre lokale fortrinn, og gjennom deltakelse på relevante arenaer skal Mosjøen bli stadig tydeligere for privatpersoner og næringsaktører nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er det fokus på tilrettelegging for videreutvikling av eksisterende næringsliv, og en dreining til at Mosjøen tar en tydelig posisjon som en næringsvennlig, ambisiøs og konkurransedyktig kommune.

TILTAK

a) Tilrettelegge og tilgjengeliggjøre næringsarealer for ulike næringer.
b) Utarbeide markedsføringsmateriale som viser fortrinnene og mulighetene som ligger i å etablere seg i Vefsn.
c) Ha god dialog og tett samhandling med lokalt og regionalt næringsliv, Nordland fylkeskommune, investormiljøer og relevante aktører i virkemiddelapparatet.
d) Være aktiv på relevante nasjonale og internasjonale arenaer og bygge nettverk.
e) Være proaktiv og ivareta henvendelser angående nye næringsetableringer i Vefsn.

TILTAK

a) I samarbeid med lokale folkevalgte være oppdaterte og se muligheter i de politiske regionale og nasjonale prosessene.
b) Være en strategisk aktør som samhandler med politikere, næringsliv og relevante interesseforeninger.
c) Aktiv nettverksbygging.
d) Prioritere ressurser i de sakene som har størst realiseringspotensial for Vefsnsamfunnet.

TILTAK

a) Etablere en prosjektgruppe som gjennomfører mulighetsanalyse for industri- eller næringspark.
b) Jobbe i nettverk, og vurdere hvordan virkemiddelapparatet kan brukes i etablering av industripark.

TILTAK

a) Bruk av næringsfondet og andre støtteordninger, samt rådgivning for utvikling av næringslivet.
b) Legge til rette for aktive bedriftsnettverk.
c) Arbeide for mer synliggjøring av lokalt næringsliv på relevante arenaer.

TILTAK

a) Stå til disposisjon for lokal prosjektgruppe for ny godsterminal.
b) Bidra med administrative ressurser og være en nettverksbygger for realisering av ny godsterminal.
c) Medvirke til økt godsoverføring fra bil til bane og båt i regionen.

1.6 MÅL: Sikret bedre betingelser for økt kraftproduksjon til framtidens industrietableringer

TILTAK

a) Delta som en aktiv pådriver for bedre rammevilkår til økt grønn kraftproduksjon.
b) Et bindeledd mellom aktører som ønsker å etablere ny kraftproduksjon i regionen.
c) Være en tydelig stemme i relevante nettverk og arenaer som bidrar til handling og endring.

Det er spennende og attraktivt å jobbe i Vefsn, og det bli enda bedre framover. Derfor er det viktig å tilrettelegge for ulike aktører som bidrar til trivsel, stolthet, tilhørighet og som gjør samfunnet mer levende. Målet er å vise nasjonalt hva Mosjøen har å by på gjennom tydelig og strategisk markedsføring av kommunen i samarbeid med næringslivet. Gjennom dette satsingsområdet skal det blant annet jobbes med å skape flere kreative arbeidsplasser og videreutvikle reiselivsnæringen. Mosjøen skal være et levende fellesskap, som synes både i og utenfor Norge. Skal vi lykkes med dette og skape et attraktivt samfunn, må MON spille på lag med næringslivet, og relevante enheter i Vefsn kommune må involveres der det er naturlig. Et viktig arbeid for å tiltrekke ny kunnskap, og unge i etableringsfasen, som vil være en viktig ressurs i det grønne skifte. 

TILTAK

a) I samarbeid med lokalt næringsliv og interesse-foreninger, bygge en markedsføringsstrategi og merkevarebyggingsplan.
b) Benytte ulike medier strategisk for å gjøre Vefsn mer synlig.
c) Større tilstedeværelse og synlighet på strategisk viktige arenaer gjennom deltakelse på konferanser og seminarer.
d) Bistå lokalt næringsliv gjennom støtte og rådgivning.

TILTAK

a) Gjennomføre tiltak som framkommer i eget rekrutteringsprosjekt, og samhandler med andre i eksterne bo- og rekrutteringsprosjekt.

TILTAK

a) Følge opp tiltakene i Masterplanen for Vefsnaregionen (Fra ord til handling – fase 3.)
b) Støtte opp om en bærekraftig reisemålsutvikling.
c) Bidra til at Vefsnlaks får opprettet et prosjekt med sikte på å etablere permanente forvalterstillinger i nasjonale laksevassdrag.
d) Stimulere til et mer aktivt og levende byrom, gjennom deltagelse i relevante fora.

TILTAK

a) Bistå bedrifter med å tilrettelegge slik at studenter kan komme og gjennomføre deler av utdanningsløpet sitt hos lokale aktører.
b) Støtte oppunder initiativ rettet mot lokale kompetansebehov.

TILTAK

a) Være bindeledd mellom lokalt næringsliv, kommune og andre relevante aktører.
b) Bistå til lokal kompetanseheving etter ønske og behov.
c) Fullføre prosjektene reetablering av laks og bevaring av sjøørret i vassdragene i Vefsna regionen. Herunder rehabilitering og etableringer av fisketrapper.

TILTAK

a) Bistå der det er hensiktsmessig med planlegging og gjennomføring av byjubileum 2025.
b) Videreutvikling av Mosjøen som kreativt sentrum på Helgeland.
c) Bruke «kreativ» næringsplan som et utgangspunkt for flere kreative arbeidsplasser i Vefsn.

Mosjøen skal være et attraktivt sted, og et naturlig valg for satsning av ny innovasjon. Derimot ligger Vefsn kommune langt nede på statistikken når det kommer til deltakelse i innovasjonsprogrammer. Dette må endres ved å heve kunnskapen og kompetansen om bruk av virkemiddelapparat, og bistå aktørene som ønsker å ta del i innovasjonskultur, samarbeid, smartbykonseptet og det grønne skiftet. FNs bærekraftsmål skal være i fokus, og kommunen skal fronte og ta eierskap til arbeidet. Samtidig må næringslivet få større kunnskap om mulighetene som ligger her. Mosjøen er i en gyllen posisjon til å være sentrum for innovasjon, og et forbilde for bærekraftig industri- og næringsutvikling på Helgeland.

TILTAK

a) Utvikle et nært og godt samarbeid med forskere og akademia.
b) Videreutvikle dialogen med relevante aktører som Innovasjon Norge, Forskningsrådet og ENOVA.
c) Bistå i søknadsprosesser og ta initiativ sammen med lokale aktører.
d) Tilrettelegge for møtearenaer som kan bidra til økt kunnskap om virkemiddelapparatet.

TILTAK

a) Bruke Vefsn næringsfond for å støtte opp under etablering av nye bedrifter.
b) Videreføre arbeidet med å forsterke kommunens etablerersørvis.
c) Fortsette det regionale samarbeidet for en helhetlig etablereropplæring i Nordland.
d) Arbeide for bidrag fra nasjonale og regionale utviklingsmidler.

TILTAK

a) Få oversikt over, og redusere eventuell negativ klimapåvirkning av egen virksomhet.
b) Aktivt bruke næringsfondet som virkemiddel for å styrke lokale prosjekter med en tydelig bærekraftsprofil.
c) Jobbe frem eller bistå i arbeidet med sirkulærøkonomiske konsepter i kommunen.
d) Deltakelse i relevante nettverk, som «smarte distrikter og lokalsamfunn» og fullføre forprosjekt Smartby Mosjøen.
e) Være en aktiv deltaker i klyngenettverk, som setter søkelys på bærekraftig utvikling, og tilgjengeliggjøre ny kunnskap til lokalt næringsliv.

Strategisk Næringsplan 2021-2024

Strategisk Næringsplan 2021-2024 (revidert 2023)

Les næringsplanen i sin helhet her.