Utvikling av næringsarealer

I Vefsn kommune har vi to større næringsarealer som er egnet for både små og store etableringer innenfor ulike industrier – Nesbruket/Baustein og Holandsvika. Grunnet økende interesse og nye, grønne industrisatsninger i Nordland har behovet for å utvikle mer tilgjengelig areal blitt større. 


Kommunen befinner seg i strømsone NO4, og har god tilgang til fornybar strøm (gunstige strømpriser og god forsyningssikkerhet). I tillegg er Mosjøen et logistikk-knutepunkt med flyplass, jernbane, internasjonal havn, E6 og fylkesvei 78 i kort avstand fra industriområdene. Dette er en kombinasjon som har økende interesse, og er mangelvare i Norge og store deler av Europa.

Nesbruket/Baustein

Dette sentrumsnære næringsområdet som ligger i umiddelbar tilknytning til E6, jernbane og havn er på 120 dekar. Det er planlagt en strømforsyning med 300 MW til området. Her vil det bli bygd ny dypvannskai. Fra 2021 har vi hatt stor pågang til området og flere aktører har både kjøpt areal og tegnet opsjonsavtaler på areal.

Følgende aktører har nå opsjon eller kjøpt areal på Nesbruket/Baustein:

 

Nesbruket

Holandsvika er et strategisk plassert område midt på Helgeland med muligheter for store og små etableringer innen forskjellige næringer. Med Holandsvika som utgangspunkt er det kort vei både til Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen sentrum. Det er gjort en bestilling av en gradvis opptrapping til 800 MW på området og det er stor interesse for næringsarealene. Store deler av området er allerede regulert til industri.  FV78 og Nordlandsbanen ligger i umiddelbar nærhet.

Holandsvika er delt opp i to ulike områder:

Holandsvika

Drevjaleira

221 dekar (221 000 kvm) er ferdig regulert til industriformål (Link til reguleringsplan)

60 dekar (60 000 kvm) regulert til havneformål og det planlegges ny dypvannskai i tilknytning til industriområdet.

Nyland øst

275 dekar  (275 000 kvm) næringsområde som er under regulering for industriformål.  Regulering vil ferdigstilles i 2022. I tilknytning til arealet  reguleres det også inn en internvei fra Nyland øst til havneområdet på Drevjaleira

Nyland Øst
Snorre Lund

For ytterligere informasjon, kontakt:

Snorre Lund
snorre.lund@mon.no
Telefon: 928 39 938