Vefsnaprosjektene

MON KF har siden 2008 i samarbeid med Veterinærinstituttet, og på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland og Miljødirektoratet jobbet med en rekke prosjekter relatert til vassdragene i regionen, og spesielt i sammenheng med lakseparasitten Gyrodactylus Salaris. De fleste av vassdragene er nå friskmeldte, men ennå gjenstår mye før arbeidet er ferdigstilt.

Dette omfatter blant annet:

Reetablering av laks

Reetableringen av laks har allerede foregått i mange år, og vil fortsette til vassdragene er fullrekruttert. Dette arbeidet består hovedsakelig i å sette ut alle stadier av ungfisk av laks,- rogn, plommesekkyngel, startfôret yngel, ettårig yngel, samt smolt. Arbeidet er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, Veterinærinstituttet, Statkraft og Helgeland Kraft.

Overvåkning av fiskebestander

For å kunne si noe om tilstanden til fiskebestandene i området, er det avgjørende å samle inn data som kan si noe om dette. Dette foregår ved å beregne tettheter av ungfisk, innsamling av prøvemateriale, samt uttak av voksenfisk for otolittanalyser. Arbeidet foregår i samarbeid med NINA og Veterinærinstituttet.

Friskmeldingprosess Fustavassdraget

Fustavassdraget er nå det eneste vassdraget i regionen som ikke er friskmeldt. Høsten 2020 starter prosessen med å bestemme strategi og omfang av dette arbeidet. MON KF leder dette arbeidet lokalt.

Restaurering av fisketrapper

MON KF arbeider sammen med Vefsnlaks, Fylkesmannen i Nordland med å restaurere fisketrappene i regionen. Arbeidet vil pågå frem til anadrom fisk har god tilgang til tidligere gyte- og oppvekstområder i regionen.

Reetablering av sjøørret i Ranaregionen

MON KF jobber i samarbeid med Veterinærinstituttet, Statkraft, Fylkesmannen i Nordland, samt lokale interessenter for å reetablere de lokale sjøørretstammene i Ranaregionen.

Thomas Bjørnå
For ytterligere informasjon, kontakt:

Thomas Bjørnå
thomas.bjorna@mon.no
Telefon: 904 77 459