Velg en side

Retningslinjer for Vefsn kommunes næringsfond

Sist revidert i Vefsn kommunestyre 09.11.2022


 

1.  FORMÅL

 1. Vefsn Næringsfond skal anvendes til videreutvikling av eksisterende næringsliv, etablering av ny virksomhet og til andre næringsfremmende formål.
 2. Fondet skal anvendes i samsvar med den til enhver tid gjeldende næringsplan for Vefsn kommune. Prosjekter med positiv sysselsettingseffekt for kvinner og ungdom skal prioriteres.
 3. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter eller kommune. Det kan heller ikke gis støtte til virksomheter som gis betydelige overføringer over
 4. Vefsn Næringsfond søker å følge FNs bærekraftsmål ved å yte tilskudd til virksomheter og prosjekt som arbeider aktivt med bærekraftmålene, og som medfører at Vefsnsamfunnet igjen bidrar til de gjeldende, omforente mål som Norge har avtalefestet.

2.  FELLESBESTEMMELSER

 1. Søknad på tilskudd fra Vefsn næringsfond leveres digitalt gjennom den løsning som er offentliggjort på mon.no.
 2. I søknad om tilskudd fra Vefsn næringsfond skal gis en forklaring på hvordan det arbeides med, eller planlegges å arbeide med FNs bærekraftsmål.
 3. Det åpnes for søknad til næringsfondet hvert år, medio januar. Det settes to søknadsfrister; medio mars og medio september. Åpning, lukking og søknadsfrister kunngjøres på mon.no, regionalforvaltning.no, i lokal presse og sosiale media.
 4. Fondet prioriterer prosjekt som er spennende og nytenkende innen for eksempel teknologi, design, produksjon og forretningsmessige løsninger eller som dekker nye behov og markeder. Prosjekt som kan bidra til å skape overkapasitet i sin bransje har lav prioritet.
 5. Uten bransjemessige begrensninger kan det gis støtte til bl.a. markedsføring, kompetanseutvikling og produktutvikling hvor flere bedrifter samarbeider eller deltar.
 6. Hovedregelen er at fondets støtte ikke overstiger 50 % av det totale kapitalbehov for et prosjekt. Næringsrettede prosjekt med særlig betydning for kvinner og ungdom kan støttes med inntil 75%.
 7. Dersom det foreligger statlige eller fylkeskommunale finansierings- og støtteordninger som for eksempel Innovasjon Norge (IN) skal disse søkes utnyttet først. Den totale offentlige støtte skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det samlede kapitalbehov.
 8. Maksimal støtte må ligge innenfor en maksimumsgrense som til enhver tid bestemmes av EØS- avtale eller EU-direktiv. Bedrifter som mottar støtte, plikter å opplyse om at støtte er mottatt fra næringsfondet ved søknad om eventuelle ytterlige støtte fra offentlige midler innen utløpet av treårsperioden. Her vises det til EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, reglene for bagatellmessig støtte – de minimis.
 9. Kommunale tiltak skal ikke støttes via fondet. Denne begrensing gjelder ikke for utviklingsselskaper, utleiebygg og lignende som kommunen etablerer i samarbeid med private interesser eller andre næringstiltak initiert av MON KF.
 10. For alle støtteordninger forutsettes egenkapital som kan bestå av penger, eget arbeid eller egne aktiva i form av maskiner, utstyr, materialer og lignende. Størrelsen og sammensetningen på egenkapitalen vurderes individuelt.
 11. For etablerer som fortsatt står i lønnet arbeide gis tilskudd til undersøkelse eller planlegging, markedsundersøkelse og produktutvikling på lik linje med andre.
 12. Saker som gjelder refinansiering skal vurderes omhyggelig og endelig vedtak skal alltid gjøres av styret for Vefsn Næringsfond.
 13. Frivillige lag og organisasjoner kan innvilges markedsføringstilskudd til arrangement som minst er fylkesdekkende. Det må dokumenteres profilerings- eller næringsmessige ringvirkninger innen Vefsn kommune.
 14. Kun foretak som er registrert med virksomhetsadresse i Vefsn kommune kan motta støtte fra Vefsn næringsfond.

3.  STØTTEFORMER

1.    Generelt
 1. Hovedvirkemidlet for fondet skal være tilskudd
 2. Ordinære lån skal ikke ytes. Søkere anbefales å søke lån for finansiering ved finansieringsinstitusjoner som banker, Innovasjon Norge
2.    Utviklingstilskudd

Det kan gis tilskudd til følgende formål:

 1. Produktutvikling

Kostnader i forbindelse med patentsøknader, varemerkebeskyttelse, design, utvikling av industriprodukter, apper, programvare, osv.

 1. Planlegging og undersøkelser

Eksempler på støtteformål:

 • forskningsstøtte og prosjektetableringsstøtte rettet mot Forskningsrådet, ESA, EEA, Horisont Europa og andre nasjonale og internasjonale forsknings- og finansieringsinstitusjoner
 • mulighetsstudier av nye forretningsideer
 • tilskudd til mindre forprosjekter og planer som ikke kan finansieres gjennom andre offentlig finansieringsordninger
 1. Markedsundersøkelser og markedsføring

Eksempler på støtteformål:

 • markedsundersøkelser
 • markedsføring, som internettportaler, målrettede markedsføringskampanjer på internett, brosjyrer, messer, annonser

Andre formål kan godkjennes etter nærmere vurdering. Tilskudd gis bare i forbindelse med nyetableringer eller introdusering av nye produkter ved omstilling eller omstrukturering i bedriften.

3.    Opplæringstilskudd

Tilskudd kan gis til mindre opplæringstiltak som normalt ikke finansieres gjennom IN eller  NAV.

Eksempler på aktuelle støtteformål:

 • nødvendige kvalifiseringskurs
 • bedriftsbesøk og annen reisevirksomhet i forbindelse med planlegging og undersøkelser av egen forretningside
 • fadderordninger
 • kostnader til deltakere på etablererkurs og -utdanning
4.    Oppstartstilskudd

Tilskuddet skal dekke ekstraordinære kostnader til markedsføring, dårlig kapasitetsutnyttelse i etableringsfasen, og eventuelt andre spesielle kostnader relatert til etablering av foretak.

5.    Investeringstilskudd

Det kan gis investeringstilskudd til særlig interessante prosjekter (prosjekter med nye produkter eller ny produksjonsteknologi) som ikke oppnår tilskudd   gjennom andre offentlige finansieringsinstitusjoner.

Tilskuddet kan dekke investeringer i bygninger, maskiner og produksjonsutstyr. Tilskuddets størrelse er maksimalt 25 %.

4.    EIERSKAP I AKSJESELSKAP

Fondet skal bare unntaksvis brukes til å investere i aksjer i private bedrifter. Eierandelen skal i slike tilfelle ikke overstige 30%. Denne begrensningen gjelder ikke for utviklingsselskaper, utleiebygg og lignende som kommunen etablerer i samarbeide med private interesser.

5.    AVTALE OM TILSKUDD

Vedtak om tilskudd formidles søker, som samtidig blir forelagt avtale om tilskudd. Avtalen inneholder følgende punkter:

 1. Mottaker skal i intervjuer med media, på intranett eller i poster på sosiale medier offentliggjøre tilskudd fra Vefsn næringsfond. Tilskudd fra Vefsn næringsfond og MON skal omtales
 2. Mottaker skal levere rapport til MON ved avslutning av prosjektet, eller når tilskuddet er brukt til søkt formål.

6.    UTBETALING

 1. Oppstartstilskuddet utbetales når virksomheten er kommet i gang. Tilskuddet kan trekkestilbake hvis slik dokumentasjon ikke foreligger innen 2 år.
 2. Alle andre tilskudd utbetales normalt mot dokumentasjon på medgåtte kostnader i samsvar med budsjetter som er satt opp i søknaden. Dersom slik dokumentasjon ikke foreligger innen 2 år etter vedtakets dato kan tilskuddet trekkes tilbake.
 3. For større prosjekter kan det avtales

7.    KLAGEADGANG

 1. Styret i MON KF er 2. instans ved behandling av klager på vedtak fattet av daglig leder i MON KF som instans.
 2. Ved klage på saker som er behandlet i styret i MON KF som 1. instans, skal behandles av klagenemda i Vefsn kommune som instans.