Vedtekter for MON KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 62

Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Revidert nov. 2011

Revidert i kommunestyret 02.04.14


§ 1 – Foretaksnavn

Selskapets navn er Mosjøen og omegn næringsselskap KF (heretter MON).

§ 2 – Organisasjon

Selskapet er et kommunalt foretak.

§ 3 – Forretningskontor

Selskapet har forretningskontor i Vefsn kommune.

§ 4 – Formål

Selskapets formål er å stimulere og tilrettelegge for næringsutvikling i privat og offentlig virksomhet i Vefsn.

§ 5 Oppgaver og ansvarsområde

Selskapet skal bidra til etablering av nye arbeidsplasser i regionen, samt å videreutvikle de eksisterende, herunder å forestå andre oppgaver som naturlig kan forbindes med næringsutvikling.

Selskapets mål skal er til enhver tid være sammenfallende med målsettingen nedfelt i kommunens strategiske næringsplan. MON skal også bidra i den kommunale planprosessen ved til enhver tid å ha langsiktige strategier for eget ansvarsområde. Selskapet er ansvarlig for å tilrettelegge rulleringen av strategisk næringsplan for kommunen. Planen skal rulleres hvert annet år.

Selskapet skal komme med forslag til hvilke satsinger som bør gjøres i kommunal regi for næringssektoren generelt og fra prosjekt til prosjekt spesielt. MON skal på eget initiativ eller etter ønske fra kommunen utrede næringslivsspørsmål som har sammenheng med kommuneplanen.

Selskapet skal fungere som Vefsn kommunes næringsetat. Det etableres et samarbeid med kommunens administrasjon, herunder spesielt kommunens forvaltnings-, plan- og utviklingsenhet.

Selskapet er sekretariat for Vefsn Næringsfond.

§ 6 Styret (Koml. §65)

 1. Valg og sammensetning

Styret for MON består av syv medlemmer med varamedlemmer. Fire av disse velges blant kommunestyrets medlemmer. Etter forslag fra næringslivet og LO, velges henholdsvis to og ett medlem.

Dersom de ansatte krever det, skal det velges ett medlem av og blant de ansatte, jf. Kommuneloven § 65 nr. 3, styret vil da bestå av 8 medlemmer.

Tilsvarende gjelder for valg av varamedlemmer.

Forslagene fra næringslivet og LO skal inneholde personer av begge kjønn.

Kommunestyret velger selv leder og nestleder blant styre.

Daglig leder kan ikke velges som styremedlem.

 1. Funksjonstid (Koml. § 66)

Styrets funksjonstid følger kommunevalgperioden.

 1. Suppleringsvalg (Koml. § 66)

Dersom et styremedlem går bort eller løses fra vervet, velges nytt medlem selv om det er valgt varamedlem. Dersom lederen faller fra eller løses fra vervet, skal det velges ny leder selv om det er valgt nestleder.

Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av styremedlemmene som kommunestyret selv har valgt, enkeltvis eller samlet.

 1. Styrets oppgaver og myndighet

Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder MON og selskapets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, vedtekt, økonomiplan og budsjett, samt vedtak og retningslinjer fastsatt av Vefsn kommunestyre.

Styrets myndighet omfatter også myndighet til å opprette eller nedlegge stillinger, og til å treffe avgjørelser i personalsaker.

Styret ansetter en daglig leder som leder for MONs administrasjon (koml. § 70), og fastsetter dennes instruks, lønn og arbeidsvilkår. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten (koml. § 67.3). Styret kan delegere anvisningsmyndighet til daglig leder.

Styret avgir uttalelse eller innstilling i saker som kan ha betydning for næringslivet i Vefsn kommune når slike behandles av Vefsn kommunes øvrige organer.

Styret forvalter Vefsn Næringsfond i henhold til vedtekter for fondet. Styret kan delegere avgjørelsesmyndighet til administrasjonen innenfor nærmere gitte fullmaktsgrenser.

 1. Godtgjørelse

Godtgjørelser for møter m.v. til medlemmer av styret utbetales i henhold til gjeldende satser i kommunalt reglement.

Det vil si at ordfører og ansatte i KF eller i Vefsn kommune som er valgt på grunn av sin stilling ikke får møtegodtgjørelse.

§ 7 Styrets møter

 1. Innkalling

Styret sammenkalles til møte av styrets leder når denne finner det påkrevd. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret innkalles til møte. (jfr. koml. § 68.1)

Innkalling sendes normalt skriftlig med minst syv dagers varsel til alle personer som har ordinær møterett. Sakslisten og saksdokumentene til møtet skal så langt mulig følge innkallingen.

 1. Møteledelse, møte- og talerett

Dersom ordfører ikke er valgt inn i styret har ordfører møte- og talerett, (jfr. koml § 9.4)

Rådmannen har møte- og talerett jfr. Koml. § 23.3.

Om styret ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet har daglig leder møte- og talerett. (jfr. koml. § 68.1)

Styrets møter ledes av styrets leder, eller i dennes fravær av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en møteleder. (jfr. Koml. § 68.4)

De ansattes representant har ikke rett til å delta i styrets behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtale. De ansattes representant har heller ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder styrets enkeltvedtak eller fastsettelse av kommunale forskrifter, jf. Forvaltningsloven § 2.

 1. Lukkede dører

Styrets møter holdes for åpnede dører. Styret kan vedta å behandle en sak(er) unntatt fra offentligheten. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.

 1. Styrets vedtak og avstemninger

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. (jr. Koml. § 68.3)

Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. De som stemmer for et forslag må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. (jf. Koml. § 68.6)

Dersom styret er fulltallig kan det fatte vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten. Vedtak om å ta opp en slik sak til behandling må være enstemmig. Før styret behandler en slik sak skal kommunens rådmann varsles. (jf. Koml. § 68.8)

Ved ansettelser er den ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får slikt flertall holdes ny avstemning. Ved annen gangs avstemning er den ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Hvert enkelt styremedlem kan kreve skriftlig avstemning.  (jf. Kom. § 68.7)

 1. Protokoll fra styrets møter (koml. § 68.9)

Daglig leder eller den han bemyndiger, fungerer som styrets sekretær og skal sørge for at det føres protokoll ved styrets møter. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Den undertegnede møteprotokollen skal sendes til alle med ordinær møterett i styret. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. I dette tilfellet bør den avvikende oppfatningen også inneholde en begrunnelse.

§ 8 Daglig leders myndighet (koml. § 71)

Daglig leder forestår den daglige ledelse av MON.

Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av styret. Daglig leder skal påse at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig ledelse omfatter ikke saker som etter MONs forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt vedkommende myndighet til det eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for foretaket eller for kommunen som helhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

§ 9 Representasjon

Styret representerer MON utad, og kan innenfor MONs formål og ansvarsområde inngå avtaler på kommunens vegne. MON forpliktes ved underskrift av daglig leder og styrets leder eller nestleder, eller av daglig leder alene etter nærmere bestemmelse av styret.

I saker som etter denne vedtekten, eller etter særlig beslutning av styret faller inn under daglig leders myndighetsområde, representeres MON utad av daglig leder.

Den som har representasjonsrett i henhold til ovenstående, gir forpliktende underskrift på vegne av MON.

§ 10 Forholdet til Vefsn kommune

 1. Generelt

Selskapet er fullt ut eid av Vefsn kommune.

Vefsn kommunestyre er selskapets øverste organ.

Innenfor MONs myndighetsområde har Vefsn kommunes rådmann ingen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet ovenfor styret og daglig leder. Kommunens rådmann kan likevel instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til Vefsn kommunestyre har behandlet saken.

2. Finansiering

Driften av MON finansieres av kommunale tilskudd. MON har ikke myndighet til å ta opp lån.

3. Økonomiplan og budsjett

Etter forslag fra styret vedtar Vefsn kommunestyre selv økonomiplan og årsbudsjett for drift og investering kommende år. Rådmann skal gis anledning til å uttale seg i forhold til det kommunale tilskuddet. Styret fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene fastsatt av kommunestyret.

4. Regnskap, revisjon og årsberetning

Styret er ansvarlig for at det utarbeides årsberetning for MON. I årsberetningen skal det gis opplysning om forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultatet av foretakets virksomhet.

Årsregnskapet avlegges etter Regnskapslovens regler, med de tilpasninger som følger av Kommuneloven og forskrifter gitt i medhold av denne loven.

Revisjon av MONs regnskaper forestås av kommunens revisjon.

Styret er ansvarlig for at det kommunale foretaket drives i henhold til norsk lov, herunder at årsregnskap avlegges og revideres i henhold til frister og bestemmelser i regnskapsloven med tilhørende forskrifter.

§ 11 Endring av vedtektene

Vedtektene kan endres av Vefsn kommunestyre. Styret skal gis anledning til å uttale seg om forslag til endringer av vedtektene.

§ 12 Oppløsning

Vefsn kommunestyre kan beslutte å oppløse Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF.

Styret plikter å melde fra om oppløsningen og sletting i Foretaksregisteret.

§ 13 Ikrafttredelse

Disse vedtekter trer i kraft 01.01.2007

Vedtektene er godkjent av Vefsn kommunestyre i møte 22.11.2006, endret 05.03.2008 og 17.03.2010.

Vedtektene i pdf-format:

VEDTEKTER MON KF 2006 Revidert 2014